นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอำเภอ To Be Number One อำเภอนำร่อง จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0
24

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอำเภอ To Be Number One อำเภอนำร่อง จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอลาดยาว นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอำเภอ To Be Number One อำเภอนำร่อง จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การนำเสนอผลงานอำเภอ To Be Number One ระดับภาค ประกอบด้วยเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ To Be Number One/ความต่อเนื่อง/การนำเสนอ ซึ่งอำเภอได้เตรียมจัดส่งเข้าประกวดในประเภท อำเภอ สถานประกอบการ โรงเรียน และชุมชน โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานTo Be Number One ให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบและคณะกรรมการฯ ร่วมกันแนะนำให้คำปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าประกวดระดับภาคเหนือ ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป