“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน!!

0
23

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน!!

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น.ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา /ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา รับหนังสือจากกลุ่มพ่อค้า หาบเร่ แผงลอย ร่วม 20 คน กรณีขอทราบแนวการจัดงานแสดงสินค้า แสดงคอนเสิร์ต และการจำหน่ายสินค้า ในรูปแบบสินค้าสัญจรตามชุมชน

สำหรับกรณีดังกล่าวจังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 1/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดให้กิจการ/กิจกรรม แต่ละประเภท มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ฯ ไว้แล้ว ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้มาตรการ และหรือถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ประสานให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทราบ และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยเฉพาะการชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้ประกอบการได้ถือปฏิบัติตามมาตรการ ฯ เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การยื่นหนังสือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ใช้เวลาในการพูดคุย และชี้แจงทำความเข้าใจนานร่วมครึ่งชั่วโมง!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

###############################