นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม และตลาดสดบุญมี อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

0
32

นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม และตลาดสดบุญมี อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวกัญจิรา เคียงคู่ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นางสาวธัญรดี สลีวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และเจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เทศบาลในพื้นที่ ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม และตลาดสดบุญมี อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้หน้ากากผ้า หรือหน้ากากทางเลือกแทนการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ตามแนวนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้หน้ากากทางการแพทย์เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มีความจำเป็น