“ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาร่วมประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน!!

0
21

“ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาร่วมประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน!!

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธาน พร้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบ และติดตามความคืบหน้า ตลอดจนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโครงการต่าง ๆ

สำหรับโครงการที่สำคัญ และจะต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง อาทิ การก่อสร้างพุทธมณฑล การนำพื้นที่ของรัฐมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4113 สายนาทวี – ประกอบ ตอนบ้านประกอบตก – บ้านประกอบออก (เดิม) การจัดทำถนนทางขึ้นลงควนคานหลาว การปรับปรุงมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา เป็นต้น ซึ่งบางโครงการข้างต้น หากแล้วเสร็จสามารถรองรับการพัฒนาจังหวัดสงขลา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบ และหรือมีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม ให้ได้ข้อเท็จจริง และหรือข้อมูลที่ตรงกันต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

################################