“ศูนย์ดำรงธรรมลงเยี่ยมชมมัสยิดกลางสงขลาแหล่ง Check In สุดสวยงาม!!

0
22

“ศูนย์ดำรงธรรมลงเยี่ยมชมมัสยิดกลางสงขลาแหล่ง Check In สุดสวยงาม!!

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ นวลเจริญ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นำโดย นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานกรรมการ ฯ และกรรมการ ในการกำหนดแผนพัฒนาและปรับปรุงมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาให้มีความสมบูรณ์ และสวยงามอย่างยั่งยืน

สำหรับมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาถือเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา ด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ตั้งตระหง่านอย่างยิ่งใหญ่ในพื้นที่กว่า 50 ไร่ ริมถนนลพบุรีราเมศวร์ ตลอดจนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ มอบความสุขให้ผู้มาเยือนมิรู้คลาย จำเป็นต้องมีแผนการบำรุงดูแลรักษาอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง การมาลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อร่วมกันกำหนดแผนการพัฒนาและปรับปรุง โดยลงพื้นที่สำรวจทั้งใน และนอกมัสยิด ฯ เพื่อจะได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาขอประชาสัม พันธ์สถานที่ท่องเที่ยว และหรือจุด Check In ที่สวยงาม และการเดินทางสะดวกสบาย ใกล้ตัวเมือง เชิญชมบรรยากาศได้โดยตรงตามอัธยาศัย!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

###############################