นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 8 จังหวัดสุโขทัย

0
22

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 8 จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบรายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย หลักเกณฑ์และการดำเนินการเกี่ยวกับอ้อยไฟไหม้ ขอความร่วมมือกำกับดูแลสถานการณ์อ้อยเข้าหีบ ฤดูการผลิต 2563/2564 และพิจารณารับรองรายชื่อชาวไร่อ้อยละหัวหน้ากลุ่มที่จดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย ปี 2563 ครั้งที่ 2 โดยมีนายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย