นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครสวรรค์

0
31

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครสวรรค์

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระยะที่ 2(พ.ศ.2564-2570),รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครสวรรค์,แนวทางการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564,ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ที่ประชุมทราบ และที่ประชุมได้พิจารณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของเครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2564 จากหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เตรียมจัดทำร่างแผนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครสวรรค์/แผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำมาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป