เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

0
45

วันที่ 5 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ดังนี้
1. ร้านไพศาลเวชภัณฑ์ อำเภอศรีสำโรง https://fb.watch/2RkL5O15NF/
2. ร้านฟิวส์แฟชั่น อำเภอศรีสำโรง https://fb.watch/2RkOlbjf4W/
ซึ่งทั้ง 2 แห่ง จำหน่ายหน้ากากอนามัยไม่เกินราคาควบคุมและมีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 (มาตรา 25) โดยห้ามจำหน่ายหน้ากากอนามัย เกินชิ้นละ 2.50 บาท หากฝ่าฝืนมีบทกำหนดโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งผู้จัดการห้าง/ร้านฯ ยินดีให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและได้ให้ความมั่นใจว่ามีหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และหน้ากากอนามัยทางเลือกจำหน่ายให้แก่ประชาชนผู้บริโภคจังหวัดสุโขทัยอย่างเพียงพอ ไม่มีการกักตุน หรือปฏิเสธการขาย กรณีหน้ากากอนามัยที่นำเข้าจากต่างประเทศ ให้จำหน่ายปลีกไม่เกินร้อยละ 43 ของราคาต้นทุนจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศ