นัดประชุมส่งท้ายปีเก่า 2563 เพื่อต้อนรับปีใหม่ ” การเมืองวิธีใหม่” ของอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ” นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป

0
59

นัดประชุมส่งท้ายปีเก่า 2563 เพื่อต้อนรับปีใหม่ ” การเมืองวิธีใหม่” ของอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ” นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป
“สมาชิกวุฒิสภา” มอบเงิน 10,000 บ.ให้กับ นายวีระศักดิ์
สุวรรณโณ ผู้แทน
สมาคมนักเรียนเก่า
อินทุภูติพิทยา อำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนันสนุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
“ภายใต้กรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ที่มีนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เป็นประธาน
นายออน กาจกระโทก รอง.ประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่ 1
นายพิทักษ์ ชัยเจริญ รอง.ประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่ 2
นายณรงค์ศักดิ์ บรรลือเขตร์
อนุกรรมาธิการ
นายบรรหาร บุญเขต
อนุกรรมาธิการ
นาย สรณะ เทพเนาว์
อนุกรรมาธิการ
นายสุรพงษ์ พรมเท้า
อนุกรรมาธิการ
นายปกรณ์ สุวรรณปะภา
อนุกรรมาธิการ
นายพล พลพนาธรรม
อนุกรรมาธิการ
นายวีระศักดิ์ สุวรรณโณ
อนุกรรมาธิการ
นายสุรินทร์ คำสิน
อนุกรรมาธิการ
นางสาวมทิรา เครือพงษ์ศักดิ์
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ
นายฉลองชัย แสงสว่าง
รอง.ศาสตราจารย์ ยุทธพร อิสระชัย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
นางสาวศิริวรรณ อินทวงศ์ นางสาว ชลภัสสรณ์ เเดนสังข์ นางอรนาฏ เหล่าขจรเจริญกิจ นางสาวเรณู เกิดพุ่ม
นายรุ่งเรือง กิจผาติ
นางกรณี ภู่ประเสริฐ
นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ
นายณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ
นาย สุรยุทธ์ อิ่มใจ
นายชูชาติ พรหมพิมพ์
นางสาวนลินรัตน์ อมรภูวเศรษร์นางสาวพิชชานันท์ ธีรเชษฐ์โสภณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ศรีพันธ์
นายวัชรินทร์ สีสวย
ดร.สมชาย เผือกตระกูลชัย
นายอภิวัฒน์ ถาวรแท้
นายกรัณย์ สุทธารมณ์

ได้มีข้อสรุปการทำงานของอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมมาตลอดระยะเวลา 18 เดือนและจะก้าวไปข้างในทิศทางที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการพัฒนาการเมืองวิถีใหม่ที่ต้องเชื่อมต่อสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวิถีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทยและวิถีอาชีพการทำมาหากินของคนไทยโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรม
เป้าหมายที่สำคัญของการขับเคลื่อนการเมืองวิถีใหม่คือการเปลี่ยนแปลงวิถีการเมืองแบบเก่าที่เน้นการต่อสู้เพื่อเอาชนะเข้าสู่อำนาจรัฐด้วยสารพัดรูปแบบในเชิงทำลายมาเป็นการเมืองวิถีใหม่ที่เน้นการเมืองเชิงสร้างสรรค์ด้วยมือของประชาชน