จังหวัดลำพูน จัดพิธีรับมอบฝาย และเปิดใช้งานฝายเก็บกักน้ำห้วยขจวม บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านก้อ อำเภอลี้ เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งกักเก็บน้ำ มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค รวมไปถึงสามารถนำไปใช้เพื่อทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

0
36
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จังหวัดลำพูน จัดพิธีรับมอบฝาย และเปิดใช้งานฝายเก็บกักน้ำห้วยขจวม บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านก้อ อำเภอลี้ เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งกักเก็บน้ำ มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค รวมไปถึงสามารถนำไปใช้เพื่อทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ที่ บริเวณพื้นที่ฝายเก็บกักน้ำห้วยขจวม บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายวรยุทร เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีรับมอบ และพิธีเปิดใช้งานฝายชะลอน้ำ โดยมี ผศ.ดร. สรรเพชญ นิธิไพศาล รองคณะบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางศิริพร กันธิยะ ปลัดอาวุโสอำเภอลี้ ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอลี้ นายชุมพร มะโน นายกเทศมนตรีตำบลก้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชนในพื้นที่ตำบลก้อ เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับ ฝายเก็บกักน้ำ ดังกล่าว จัดสร้าง โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ขึ้น โดยมีชื่อเรียกว่า ค่ายก้อลำพูนไม่ลำพัง ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมและร่วมกับชุมชนในการสร้างฝาย ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ ช่วยลดความรุนแรงของน้ำป่าไหลหลาก และยังช่วยให้ป่ามีความชุ่มชื้น ส่งผลดีต่อระบบนิเวศ พร้อมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิต ฝึกทักษะทางวิศวกรรม และส่งเสริมให้นิสิตได้มาทำกิจกรรมจิตอาสาให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และเพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งเก็บน้ำสำหรับชุมชนให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี ในการทำฝายครั้งนี้ มีทั้งหมด 7 ฝาย ประกอบด้วย ฝายใหญ่ 1 ฝาย ฝายดักตะกอน 6 ฝาย จึงได้ส่งมอบให้แก่จังหวัดลำพูน และชุมชนในการใช้ประโยชน์ ต่อไป
ด้าน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การที่อาจารย์ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน และได้รับทราบถึงปัญหา และความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลก้อ ว่าประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในภาคการเกษตร และได้ร่วมมือกับชุมชน ดำเนินการทำฝายชะลอน้ำ ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ชุมชนมีแหล่งกักเก็บน้ำที่มีประสิทธิภาพ มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค และบริโภค รวมไปถึงสามารถนำไปใช้เพื่อทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ชุมชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ต่อไป……….
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน/..ข่าว/ภาพ
25 ธันวาคม 2563