รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์ (กรอ.จ.นว.)

0
19
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์ (กรอ.จ.นว.)
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์ (กรอ.จ.นว.) ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้รายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ อีกทั้ง ที่ประชุมได้รับทราบเรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนตุลาคม 2563, สภาวะการค้าจังหวัดนครสวรรค์ เดือนพฤศจิกายน 2563, ข้อเสนอของคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดนครสวรรค์, กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และโครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอ