กสทช.จับมือ สถาบัน NIDA เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการ ภาคเหนือ ที่ พิษณุโลก

0
35

กสทช.จับมือ สถาบัน NIDA เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการ ภาคเหนือ ที่ พิษณุโลก

วันที่ 24 ธ.ค. 63
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) จับมือกับ NIDA ลงพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก รับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเพื่อนำผลการประเมินสู่การพัฒนาสื่อพิษณุโลก โดยมี ดร.บัณฑิต ตั้งประสริฐ กรรมการติดตามและ
เมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้อง Convention Hal โรงแรม The Imperial Hotel
Convention Center จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีตัวแทนจากผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านสื่อ เครือข่ายผู้ชมโทรทัศน์นักวิชาการ สื่อมวลชน และ
ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟัง และแสดงความคิดเห็นกว่า ๑๕๐ คน
ดร.บัณฑิต ตั้งประสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.)
กล่าวว่า กตป. มีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านกิจการณ์โทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๓ ทุกภาคได้แก่ ภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี ภาคใต้ที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ภาคอีสานที่จังหวัดอุดรธานี ภาคกลางที่กรุงเทพมหานครและภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลก โดย
เปิดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในกิจการโทรทัศน์แสดงความคิดเห็นในหัวข้อ คุณภาพการรับชม เนื้อหารายการ การ
กำกับดูแลและการบริหารจัดการความคืบหน้าโครงการตามยุทธศาสตร์ของ กสทช.
ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะรวบรวมประมวลผล
วิเคราะห์และสรุปการศึกษา ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเลขาธิการ
กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆของสำนัก กสทช. ในปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาหลังจากนั้น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงน (กตป) จะนำรายงานเสนอต่อรัฐสภา พร้อมทั้งเปิดเผย
รายงานให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ เพื่อสู่การพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ และบริบทของสื่อต่อไป
ภาพข่าว นายสมัชชา แช่มช้อย