“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุม ก.บ.ก.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย!!

0
33

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุม ก.บ.ก.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย!!

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563เวลา13.30 น.ณ ห้อง Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 7/2563 (5 จังหวัด) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบของโครงการต่าง ๆ ซึ่งกระจาย และเชื่อมโยงในพื้นที่ 5 จังหวัด อาทิ โครงการเพิ่มศักยภาพสู่การพำนักระยะยาว (Long Stay) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้นำข้อมูลมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ และช่วยติดตามผลการดำเนินงาน เนื่องจากบางโครงการสามารถรองรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

###############################