สสจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการ ”​คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน”​

0
115
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สสจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการ ”​คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน”​
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดพิธีกิจกรรม Kick off มอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” และขอส่งมอบการ์ดของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน จ.อุตรดิตถ์ ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดตถ์
****************
ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ เข้มแข็ง ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ สุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม มีคุณภาพและมีมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” โดยกำหนดจัดกิจกรรมมอบ การ์ดของขวัญปีใหม่ ปี 2564 ให้กับครอบครัวคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน เพื่อมุ่งหวัง ให้ประชาชนเข้าถึงบริการและการดูแล ตามหลักการ“เข้าถึง ครอบคลุม ต่อเนื่อง” ซึ่งเน้นการดูแลที่บ้าน และชุมชน ด้วยหมอ 3 คน (หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข หมอครอบครัว) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ของรัฐบาล ข้อที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพประชาชน และข้อที่ 3 การ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชน และครอบครัว เข้มแข็งเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายฯ และกำหนดการจะจัดกิจกรรมส่งมอบ ของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 และจัดพิธีเปิด Kick off การขับเคลื่อนนโยบาย“คนไทยทุก ครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” และจัดทำการ์ดของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 มอบให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จำนวน 2,182 คน ทุกหลังคาเรือนในพื้นที่ 9 อำเภอ ของ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีแพทย์ประจำหน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 39 คน, หมอสาธารณสุข จำนวน 454 คน และหมอ ประจำครอบครัว(อสม.) จำนวน 10,723 คน ให้บริการดูแลประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ รวม กว่า 120,149 ครัวเรือน ขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. โดยระดับจังหวัด จัด งานฯ ณ หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต. ทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และระดับอำเภอ จำนวน 8 อำเภอ ได้กำหนดสถานที่จัดงานฯ ในระดับพื้นที่ตามที่กำหนดทุกอำเภอ
ในโอกาสนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ จะดำเนินการขอส่งมอบการ์ดของขวัญปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับประชาชน จ.อุตรดิตถ์ โดยมอบให้หน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU)และเครือข่ายหน่วยบริการ ปฐมภูมิ(NPCU) รวม 40 ทีม เพื่อนำไปเยี่ยมบ้านและมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนอุตรดิตถ์ โดย ดำเนินการในกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียงในพื้นที่ จำนวน 2182 คน พร้อมกับมอบชุดของขวัญ เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ต่อไป

พีระเชษฐ์ ตันพานิช//อุตรดิตถ์