“ป.ป.ส.จัดพิธีปิดการฝีกบรม มอบวุฒิบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ และมอบนโยบายหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง” รุ่นที่ 2!!

0
89

“ป.ป.ส.จัดพิธีปิดการฝีกบรม มอบวุฒิบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ และมอบนโยบายหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง” รุ่นที่ 2!!

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม มอบวุฒิบัตรพร้อมเข็มครื่องหมายวิทยฐานะ และมอบนโยบายหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง ให้กับ นาย สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม และ ผู้เข้ารับการอบรม มี ส.ส.ตบเท้าเข้าอบรมหลายคนเช่น นาย นริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพัทลุง นาย สมเกียรติ วอนเพียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดกาญจนบุรี นาย สฤษพงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดกระบี่ นาย ภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพิจิตร พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น ที่เข้าอบรม(นบส.ปปส) รุ่นที่ 2

โดยมี นายวิช้ย ไชยมคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดพิธีดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบวุฒิบัตรพร้อมข็มครื่องหมายวิทยฐานะ หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง”

(นบส.ปปส) รุ่นที่ 2 ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ข้าราการระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 49 คน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 61 คน โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 58 คน

สำหรับการมอบเข็มครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารของสำนักงาน ป.ปส นั้น เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติบุดคลที่ทำคุณประโยชน์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีอุปการคุณให้แก่สำนักงาน ป.ปส. มีจำนวน 17 คน รวม 75 คน ทั้งนี้ นายวิษณุ เครื่องาม รองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)!!

################################