a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมปฏิบัติภารกิจในการรับเสด็จ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี!!

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พร้อมทีมงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมปฏิบัติภารกิจร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับเสด็จ ฯ

สำหรับภารกิจที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จำนวน 2 จุด ประกอบด้วย

1.ประจำจุดคัดกรองมวลชน ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
2.ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ร่วมกับหลายหน่วยงาน อาทิ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทุกท่านของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมและยินดีให้บริการจนเสร็จสิ้นการรับเสด็จ ฯ สามารถมาใช้บริการกันได้เลยครับ!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

################################