นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดประชุมสมัชชาขบวนองค์กรชุมชนและสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์

0
90

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดประชุมสมัชชาขบวนองค์กรชุมชนและสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาขบวนองค์กรชุมชน และสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี
นายอดิศักดิ์ จันทวิชานุวงษ์ ประธานคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ คปอ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนและกลไกพัฒนาจังหวัด ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างกัน อย่างฉันท์มิตร เสมอภาค และมีธรรมา ภิบาล เพื่อจะมีการพิจารณาร่วมกัน ถึงข้อเสนอเชิงนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเสนอต่อจังหวัด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เราจะภาคภูมิใจยิ่ง หากจังหวัดนครสวรรค์ และภาคีพัฒนา จะรับฟังข้อเสนอ และเกิดความร่วมมือกันในระยะยาวต่อไป จากนั้นนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้กล่าวมอบนโยบายจังหวัด ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ทำพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 25 ตำบล และ
ประกาศนียบัตรให้แก่สภาองค์กรชุมชนพื้นที่เข้มแข็ง จำนวน 34 ตำบล และร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามความร่วมมือ ระหว่างภาคีพัฒนาและสภาองค์กรชุมชน
ขบวนองค์กรชุมชนนครสวรรค์ ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับสมัชชาสุขภาพด้วย เล็งเห็นว่า มีเป้าประสงค์ร่วมกัน คือการสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์กร มหาชน พอช. คณะกรรมการการสุขภาพแห่งชาติ สช. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 สปสช. และ
วิทยาการ องค์ความรู้ และบุคลากรจากส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด เพื่อสนับสนุน
ความเข้มแข็งแก่องค์กรชุมชนในหลายกิจกรรมโครงการ เช่น การจัดตั้งสภาองค์กร
ชุมชนเต็มพื้นที่ ส่งสริมการจัด สวัสติการชุมชน การทำแผนชุมชน การพัฒนาศักยภาพ
ผู้นำ การช่อมสร้างบ้านพอเพียง และบ้านมั่งคงให้ผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติสิ่งแวดล้อม โครงการความมั่นคงอาหารเกษตรอินทรีย์ โครงการเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างธรรมนูญชุมชน การเตรียมความพร้อมในการรับมืออุบัติเหตุ อุบัติภัย เป็นต้น และมีโครงการในภาวะวิกฤติ เช่น โครงการรองรับ
การแพร่ระบาด COVD19 โดยเน้นความร่วมมือแบบบูรณาการจากภาคประชาชน องค์กรท้องถิ่นท้องที่ ภาคราชการ วิชาการ และองค์การประชาสังคม