รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 13/256

0
128

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 13/256
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 13/2563 โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการผู้ด้อยโอกาส ให้ที่ประชุมทราบเพื่อดำเนินการตามแผนงานต่อไป และที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง ดังนี้ พิจารณาให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งคำร้องขอย้ายไปต่างจังหวัด กรณีมีประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม จำนวน 1 ตำแหน่ง, พิจารณาเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งว่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 250 ตำแหน่ง, ขอหารือ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก กรณีมีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างภายหลังการย้าย และการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การรับนักเรียนมีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และเสมอภาค โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ทั้ง 4 แห่ง จำนวน 544 โรงเรียน