ทุกมาตรการที่จังหวัดเชียงราย กองกำลังผาเมืองตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เพื่อการสกัดกั้นบุคคลกลุ่มเสี่ยงและบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ ความอดทนและความเสียสละของเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน COVID-19 ตามแนวชายแดน

0
34

ทุกมาตรการที่จังหวัดเชียงราย กองกำลังผาเมืองตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เพื่อการสกัดกั้นบุคคลกลุ่มเสี่ยงและบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ ความอดทนและความเสียสละของเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน COVID-19 ตามแนวชายแดน


โดยห้วงวันที่ 9 – 15 ธ.ค.63 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ กองอำนวยการร่วมรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดเชียงราย, เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรในพื้นที่,ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง,ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.เชียงราย เปิดปฏิบัติการ Re X-ray ตรวจสอบ บุคคลกลุ่มเสี่ยงและบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึง รณรงค์ชาวบ้านในพื้นที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ 3 อำเภอของ จ.เชียงราย ได้แก่ อ.แม่สาย, อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ ซึ่งเป็นพื้นที่จุดเสี่ยง
พล.ต. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงตรวจเยี่ยม แนะนำการปฏิบัติงาน ให้กับ ชุดปฏิบัติการลาดตระเวน/เฝ้าตรวจ ซึ่งปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย บริเวณช่องทาง/ท่าข้ามตามแนวชายแดน ที่ล่อแหลมต่อการลักลอบฯ รวมไปถึงให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่และกำลังภาคประชาชนในการตั้งจุดคัดกรองโควิด
ทั้งนี้ปัจจุบันการปฏิบัติตามแนวชายแดน ใช้กำลังทหาร ,ตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามช่องทาง/ท่าข้าม รวมถึงการตั้งจุดสกัดตามเส้นทางเลียบแนวชายแดน เสริมด้วยมาตรการในการติดตั้งไฟส่องสว่าง การขึงรั้วลวดหนาม การใช้ยุทโธปกรณ์พิเศษทั้งกล้อง CCTV และโดรน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสกัดกั้นผู้ที่จะลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
สำหรับการปฏิบัติในพื้นที่ตอนใน ใช้กำลังจาก เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ,ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตั้งจุดคัดกรองโควิด ตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้าออกพื้นที่ รวมไปถึงบุคคลแปลกปลอมที่เข้ามาในหมู่บ้าน
นอกจากนี้ได้มีการปฏิบัติในพื้นที่เสี่ยง บริเวณสถานประกอบการ, ร้านค้า,โรงงาน, บ้านเช่า/หอพัก และ ตามไร่สวนในพื้นที่ ใช้กำลังจากฝ่ายปกครอง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง รวมถึง แรงงานและพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ในการค้นหา/ตรวจสอบ บุคคลกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ทางรัฐกำหนด ตลอดจนการตั้งจุดตรวจตามเส้นทางหลัก/รอง ที่ใช้ออกจากอำเภอ โดยใช้กำลังของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ อาสาสมัครรักษาดินแดน เพื่อคัดกรองบุคคลที่จะออกจากอำเภอชายแดนเข้าพื้นที่ตอนในของ จ.เชียงราย
ขณะเดียวกัน กองกำลังผาเมืองเพิ่มการลาดตระเวนทางน้ำเพื่อสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ อ.แม่สาย – อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยกองร้อยทหารม้าที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 จัดกำลังร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 ลาดตระเวนทางน้ำ ในแม่น้ำรวก ซึ่งเป็นแม่น้ำที่แบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา ตั้งแต่เส้นทาง จุดผ่อนปรนการค้าท่าดินดำ บ้านป่าแดง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สายฯ – สามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการกระทำผิดอื่นๆ
ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด19 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่จะเดินทางเข้ามาใน จ.เชียงราย

กาญจนา เกตุทองมา รายงานจากกองทัพภาคที่ 3