ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ.ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 313 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย )

0
75

10.00-12.30

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุ กรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการ “การพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน ” /วุฒิสภา ครั้งที่ 20 / 2563
ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
ณ.ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 313 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย )

ในระเบียบวาระ
ที่ 1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ในวาระที่ 2. รับรองเรื่อง บันทึก การประชุม
และวาระที่ 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ในอนุกรรมาธิการผู้ที่ร่วมประชุมดังนี้

1. นายพลเดช ปิ่นประทีป  (สว.)ประธานคณะอนุกรรมมาธิการ
2. นายออน กาจกระโทก  รองประธาน คนที่1
3. นางสาวมทิรา เครือพงษ์ศักดิ์. อนุกรรมมาธิการ/และเลขาฯนุการ
4.นายณรงค์ศักดิ์ บรรลือเขตร์
5. นายบรรหาร บุญเขต
6.นาย สรณะ เทพเนาว์
7. นายสุรพงษ์ ท้าวพรหม
8.นายปกรณ์ สุวรรณประภา
9. นายพล พลพนาธรรม
10.นายวีระศักดิ์ สุวรรณโณ

“สาระที่สำคัญในการประชุมคือสถานการณ์และปัญหาทางการเมืองของการเมืองแบบตัวแทนที่กำลังจะจัดตั้ง ส.ส.ร.เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 60 โดยได้นำเสนอข้อเสนอที่มาของ ส.ส.ร.ควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ 50 คน ของร่างพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งในที่ประชุมมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น หลากหลายอย่างกว้างขวาง