มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิชัยพัฒนา

0
61

มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิชัยพัฒนา //
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และพลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิชัยพัฒนา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพฯ

✨สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการชัยชนะแห่งการพัฒนา” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรให้อยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศ ผ่านการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ และสาธารณชนมากยิ่งขึ้น