คณะกรรมการเกษตรกรรมยั่งยืนพอใจผลงานปี 63 เพิ่มพื้นที่กว่า4แสนไร่ เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปี 64-65 ยืนยันเดินหน้าร่าง พรบ.เกษตรกรรมยั่งยืน พร้อมอนุมัติหลักการจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองรับมือผลกระทบโควิด19

0
25

คณะกรรมการเกษตรกรรมยั่งยืนพอใจผลงานปี 63 เพิ่มพื้นที่กว่า4แสนไร่ เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปี 64-65 ยืนยันเดินหน้าร่าง พรบ.เกษตรกรรมยั่งยืน พร้อมอนุมัติหลักการจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองรับมือผลกระทบโควิด19

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนวันนี้ (9 ธ.ค) ว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ได้มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 3/2563 โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล zoom cloud meeting พร้อมด้วย คณะกรรมการและผู้แทน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุม ได้พิจารณาและมีมติดังนี้
1) พิจารณาเห็นชอบในหลักการร่างแผนปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมอบฝ่ายเลขานุการ นำร่างแผนปฏิบัติการ นี้ เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อกลั่นกรอง ปรับปรุงในรายละเอียดของ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรม พิจารณา เห็นชอบขั้นสุดท้ายภายในเดือนธันวาคมนี้
2) พิจารณาเห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนโดยมอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จัดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ส่วนได้เสียในการจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์ (องค์การมหาชน)
3) เห็นชอบหลักเกณฑ์กลางสำหรับระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ซึ่งนำเสนอโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และมอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน จัดทำแนวทางการดำเนินการจัดระบบ PGS โดยใช้หลักเกณฑ์กลางที่จัดทำขึ้น เพื่อจะเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนต่อไป
4) เห็นชอบโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง (Sustainable Urban Agriculture Development Project) ต่อยอดนโยบาย Green City ของรัฐมนตรีเกษตรฯ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน มีเป้าหมายดำเนินการครอบคลุม 77 จังหวัด เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาเกษตรกรรมในเมืองภายใต้ 5 แนวทางของเกษตรยั่งยืนได้แก่วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมาย ฝ่ายเลขานุการ ยกร่างคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง” นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปีงบประมาณ 2563
“ที่ประชุมพอใจรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในปี 2563 ซึ่งสามารถเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนและจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่วางไว้และยังเห็นชอบแผนและเป้าหมายสำหรับปี2564ด้วย”
ในรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2563ระบุว่ามีพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น 468,223 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 200,835 ราย โดยในแผนปี2564ได้กำหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน 465,750 ไร่
นายอลงกรณ์ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งถือเป็นการขยายพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ใหญ่ที่สุดภายใต้รัฐบาลชุดนี้ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศโดยกระทรวงเกษตรฯ รับผิดชอบ 4,009 ตำบลที่เหลืออีกกว่า 3,000 ตำบลอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย โดยที่ประชุมได้เสนอแนะให้คณะกรรมการบริหารโครงการที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานปรับหลักเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อให้เกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าร่วมได้เพิ่มขึ้นหากต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงโครงการก็ให้ดำเนินการ
“นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีความเห็นให้ยืนยันมติเดิมในการตราพระราชบัญญัติเกษตรกรรมยั่งยืนต่อคณะรัฐมนตรีโดยปรับปรุงร่างเดิมให้สมบูรณ์มากขึ้นและทำความเข้าใจกับคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีข้อสังเกตให้กระทรวงเกษตรฯ ทบทวน” นายอลงกรณ์กล่าวในที่สุด