รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม จังหวัดนครสวรรค์

0
39

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม จังหวัดนครสวรรค์

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัว นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม จังหวัดนครสวรรค์ คณะที่ 2 พร้อมคณะกรรมการฯ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการฯ จำนวน 9 โครงการ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขุดสระโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว
และเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไพศาลี ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม จังหวัดนครสวรรค์ คณะที่ 2 พร้อมคณะกรรมการฯ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการฯ จำนวน 16 โครงการ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6 บ้านโค้งสวอง ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี