นายแพทย์ พลเดช ฝากถึงพี่น้องเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม. เมื่อพูดถึงการเมืองวิถีเก่าพฤติกรรมของนักการเมืองวิถีเก่าที่ประชาชนมีภาพ

0
26

นายแพทย์ พลเดช
ฝากถึงพี่น้องเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม.
เมื่อพูดถึงการเมืองวิถีเก่าพฤติกรรมของนักการเมืองวิถีเก่าที่ประชาชนมีภาพ จำคือการตั้งก๊วนตั้งแก๊งเพื่อต่อรองตำแหน่งและผลประโยชน์ส่วนตัวไม่เว้นแต่นักการเมืองหนุ่มสาวที่มีแบบแผนพฤติกรรมแบบเก่าๆขาดปิยวาจาขาดความเป็นสุภาพชน และวาทกรรมแตกแยก ตะแบง เล่นนอกกติกาไม่มีสปิริตความเป็นนักกีฬา อันที่จริงประชาชน ยุคนี้มีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการเมืองตัวแทนดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก

แต่โดยทั่วไปมัก ยังขาดสำนึกความเป็นเจ้าของประเทศและตระหนักในพลังอำนาจประชาธิปไตยที่อยู่ในมือของตน การเลือกตั้งระดับชาติในแต่ละครั้งจึงลงคะแนน ไปโดยไม่คาดหวังว่าจะไปกำหนดอนาคตประเทศชาติได้อย่างไร

จนกระทั่งขณะนี้กำลังบานปลายถึงขั้นจะล้มล้างระบอบการปกครองและทำลายสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ อันเป็นรากเหง้าของแผ่นดิน การเมืองวิถีใหม่ ควรเป็นการเมืองในเชิง คุณธรรม จริยธรรม เป็นการเมืองเชิงจิตอาสา และเป็นการเมืองของสุภาพชน ที่มุ่งหมายส่วนรวม “การเมืองวิถีใหม่ควรมีขอบเขตที่ยึดโยงบูรณาการ 3 องค์ประกอบ สำคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อันได้แก่. -1. ประชาธิปไตยทางตรงในระดับชุมชนรากฐาน 2.ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นและ
3 ประชาธิปไตยตัวแทนในระดับชาติ

หมอพลเดช ปิ่นประทีป กล่าวไว้ว่า ” สรรค์สร้างการเมืองวิถีใหม่” (ด้วยหัวข้อ) หากท่านติดตาม คุณหมอพลเดช หลักการสำคัญและรายละเอียดต่างๆจะอยู่ใน
มูลนิธิ หรือใน Facebook” ของท่านคุนหมอพลเดช. กดเข้าไปติดตามได้เลยครับ คุณหมอพลเดช ปิ่นประทีป (สมาชิกวุฒิสภา) กดเข้าไปที่มูลนิธิพัฒนาประชาสังคม (CSDI ) คุณหมอจะลงรายละเอียด ไว้ให้ท่านติดตาม สรรค์สร้างการเมืองวิถีใหม่”เป็นขั้นเป็นตอน…

หมอพลเดช ปิ่นประทีป
(สมาชิกวุฒิสภา)