a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น วันพ่อแห่งชาติ”
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ห้องโถงชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีนางสาวสุณี มังคลารัตนศรี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในพิธี
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวยกย่องให้เกียรติผู้เป็นพ่อตลอดจนส่งเสริมความรักและความกตัญญู โดยในปีนี้มีพ่อผู้เข้ารับประกาศเกียรติคุณจำนวน 89 ท่าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์