อพท.4 ทำเพือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างรายได้ ด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2 แห่ง คือ ตำบลบ้านกล้วย และตำบลไทยชนะศึก

0
28

อพท.4 ทำเพือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างรายได้ ด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2 แห่ง คือ ตำบลบ้านกล้วย และตำบลไทยชนะศึก
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 ดร. ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการ มอบหมายให้ทีมท่องเที่ยวโดยชุมชน สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) สำรวจและประชุมร่วมกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายปี 2564 เพื่อวางแผนทำงานหลัง COVID2019 การวิเคราะห์ต้นทุนท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพ การเพิ่มรายได้ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว การพัฒนามาตรฐานท่องเที่ยว การเข้าสู่ตลาด MICE และตลาดท่องเที่ยว โดยวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นี้ได้ลงพื้นที่ 2 ชุมชนได้แก่ ชุมชนบ้านกล้วย แหล่งภูมิปัญญาเครื่องจักรสาน และชุมชนไทยชนะศึก แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตที่เรียบง่าย กลิ่นอายของวัฒนธรรมล้านนา จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญการทำงานของ อพท.4 ในปี 2564 ที่สำคัญ 4 เรื่อง คือ การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวน 17 ล้านบาท การยกระดับสู่มาตรฐานท่องเที่ยว จำนวน 5 แห่ง การเข้าสู่ SHA จำนวน 5 แห่ง และการส่งต่อสู่ตลาดท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง ในการนี้ อพท. 4 จึงต้องขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินงานดังกล่าว และขอขอบคุณล่วงหน้า
รายงานโดยทีมพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน