“ตม.จว.เพชรบูรณ์ ร่วมบูรณาการกำลังกับหน่วยสำคัญในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปิดสถานบริการมีพฤติการณ์เสี่ยงต่อสังคมไทย!!

0
61

“ตม.จว.เพชรบูรณ์ ร่วมบูรณาการกำลังกับหน่วยสำคัญในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปิดสถานบริการมีพฤติการณ์เสี่ยงต่อสังคมไทย!!

วันที่ 3 ธ.ค.63 เวลา 15.00 น.นายชัยสิทธิ์  ชัยสัมฤทธิ์ผล นอภ.เมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ ฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ กองร้อย อส.อ.เมืองเพชรบูรณ์ที่ 3 สภ.เมืองเพชรบูรณ์,พ.ต.ท.ภูวดล ภูมี สว.ตม.จังหวัดเพชรบูรณ์ และ สนง.สรรพสา มิตรพื้นที่เพชรบูรณ์ ไปแจ้งคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 3037/2563 ลว.1 ธ.ค.63 ปิดสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ “ร้านบางบา” สั่งปิดเป็นเวลา  5  ปี และห้ามประกอบกิจการในลักษณะที่คล้ายกันในสถานที่ดังกล่าว เป็นเวลา  5  ปี เนื่องจากฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่  22/2558 ข้อ 4 (1) ปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าใช้บริการ!!

#ขอขอบคุณ รองโฆษก สตม.และกองงานโฆษก ตม.1เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

################################