ชุมชนบ้านนาต้นจั่นรับโล่ กสอ. ผนึก อว. ดันไอเดียจาก 11 มหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อน 11 ชุมชน มุ่งสร้างต้นแบบพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน

0
28

ชุมชนบ้านนาต้นจั่นรับโล่ กสอ. ผนึก อว. ดันไอเดียจาก 11 มหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อน 11 ชุมชน มุ่งสร้างต้นแบบพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ (1 ธันวาคม 2563)- นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงผลความสำเร็จโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ร่วมด้วย นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผู้นำชุมชน และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา โดยมี นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กล่าวถึงผลการดำเนินโครงการฯ และ นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กสอ. กล่าวรายงาน ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

โครงการภายใต้การดำเนินงานของ กสอ.บูรณาการร่วมกับโครงการยุวชนอาสา แผนงานยุวชนสร้างชาติ ของ อว. เพื่อดึงทักษะความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ผ่านการลงพื้นที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน พร้อมการนำเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาระบบการทำงาน ทำให้สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้กับชุมชน เป็นการฝึกงานด้วยประสบการณ์ตรง กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพทั้งหมด 11 ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นต่อไป ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการ ฯ เกิดผลลัพธ์ออกมาในทิศทางที่ดีขึ้นให้กับชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ทักษะของคนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา เกิดความร่วมมือในระดับบุคคลและชุมชน เกิดการพัฒนาโครงสร้างชุมชนที่เข้มแข็งส่งผลดีต่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับออกแบบขึ้นมาใหม่จากกลุ่มนักศึกษา เน้นการอนุรักษ์วิถีดั้งเดิม เช่น วิถีเกษตรอินทรีย์ วิถีประมง วิถีหัตถกรรมท้องถิ่น ซึ่งแต่ละชุมชนล้วนมีอยู่แล้ว จึงไม่เกิดความเสี่ยงจากการลงทุน สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งยังช่วยให้รูปแบบการดำเนินงานของชุมชนเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน

ในโอกาสยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 11 มหาวิทยาลัย มอบโล่ให้กับชุมชนโดยแบ่งออกเป็น โล่สำหรับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 7 ชุมชน และ โล่พร้อมเงินรางวัลให้แก่ชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Best Pratice อีก 4 ชุมชน ซึ่งชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ชุมชนบ้านหน้าทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลคะแนนที่ได้วัดจากเกณฑ์การให้คะแนนจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวทั้ง 11 ชุมชน ประกอบด้วย การประเมินศักยภาพของชุมชน สิ่งอำนวยความสะดวก การมีส่วนร่วมของชุมชน การชูวัฒนธรรมวิถีชุมชน สินค้าของที่ระลึก จะนำผลไปเป็นแนวทางการส่งเสริมชุมชนให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว