อพท.4 ทำงานเชิงรุกพัฒนาเศษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างรายได้ ด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน #เพราะความสุขของเราคือชุมชน#

0
40

อพท.4 ทำงานเชิงรุกพัฒนาเศษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างรายได้ ด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน #เพราะความสุขของเราคือชุมชน#
📢วันที่ 1 ธันวาคม สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 ดร. ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการ มอบมายให้ทีมท่องเที่ยวโดยชุมชน สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) สำรวจและประชุมร่วมกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายปี 2564 เพื่อวางแผนทำงานหลัง COVID2019 การวิเคราะห์ต้นทุนท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพ การเพิ่มรายได้ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว การพัฒนามาตรฐานท่องเที่ยว การเข้าสู่ตลาด MICE และตลาดท่องเที่ยว โดยวันที่ 1 ธันวาคมนี้ได้ลงพื้นที่ 2 ชุมชนได้แก่ ชุมชนนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตคนกับตาล และชุมชนวังหาด อำเภอบ้านด่านลานหอย แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญการทำงานของ อพท.4 ในปี 2564 ที่สำคัญ 4 เรื่อง คือ การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวน 17 ล้านบาท การยกระดับสู่มาตรฐานท่องเที่ยว จำนวน 5 แห่ง การเข้าสู่ SHA จำนวน 5 แห่ง และการส่งต่อสู่ตลาดท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง ในการนี้ อพท. 4 จึงต้องขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินงานดังกล่าว และขอขอบคุณล่วงหน้า
🗒รายงานโดยทีมพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน