รมว.เฉลิมชัย เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์จำกัด ที่รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรกว่า 700 ครัวเรือน มุ่งเน้นต้องผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

0
26
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

รมว.เฉลิมชัย เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์จำกัด ที่รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรกว่า 700 ครัวเรือน มุ่งเน้นต้องผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

29 พ.ย.2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด โดยได้เยี่ยมชมร้านนม Fresh & Mild ซึ่งเป็นร้านนมที่ได้นำผลิตภัณฑ์นมจากฟาร์มและสหกรณ์โคนมมาจำหน่ายแก่ประชาชน พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปกระบวนการแปรรูปนม รวมถึงหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยและการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ถือเป็นตลาดรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร ปัจจุบันมีการรับซื้อน้ำนมดิบกว่า 130 ตัน/วัน โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการรับซื้อน้ำนมดิบ 48,240 ตัน จากเกษตรกรกว่า 700 ครัวเรือน เพื่อนำไปผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ นม UHT และผลิตภัณฑ์ “นมคุณภาพสูงล้านนา”
สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนที่จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้มีความมั่นคงในอาชีพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ที่ผ่านมา ได้สนับสนุนในการนำผู้ประกอบการและเกษตรกรเข้ารับการอบรมในโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ “เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ” จนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งยังได้นำผลิตภัณฑ์ร่วมจัดนิทรรศการในงานของภาครัฐ อาทิ โครงการตลาดสินค้าปศุสัตว์ออนไลน์ งาน THAIFEX 2018 และงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ครบรอบ 100 ปี เป็นต้น ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอีกทางหนึ่ง