กกต จ.อุทัย ฯติวเข็มเตรียมการเลือกตั้ง โปร่งใส

0
45

ข่าว กกต จ.อุทัย ฯติวเข็มเตรียมการเลือกตั้ง โปร่งใส

นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้งและคณะตรวจติดตามการเตรียมการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ.อุทัยธานี และมอบแนวทางดำเนินการแก่พนักงาน สนง.กกต.อุทัยธานี โดยมี นายสำรวม บุญล้นผอ.กกต.อุทัยธานี นำทีมชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานการเลือกตั้ง

โดยนายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ได้ติดตามการเตรียมการเลือกตั้งของนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.อุทัยธานี พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติให้คณะ กรรมการการเลือกตั้ง ได้เน้นย้ำให้มีการประสานติดตามการดำเนินการกับ ผอ.กกต.องค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตลอดจนบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนในจังหวัดอย่างใกล้ชิด ในการดำเนินกระบวนการเลือกตั้ง ให้ถูกต้องเป็นธรรมเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอน โดยเฉพาะกระบวนการทำงานของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่จะต้องมีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ถูกขั้นตอน มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับรู้ เข้าใจตระหนักถึงการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง อีกทั้งให้ทำงานภายใต้กรอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

ในการนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ติดตามการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง กลุ่มการเมืองพรรคการเมือง ตลอดจนผู้สนับสนุนให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เพื่อให้เกิดความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อมอบผลการเลือกตั้งที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

////////////
พชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี