เกษตรฯ”เร่งผลักดันจัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบจริงยางพาราโมเดลใหม่ไฮบริด ดันไทยผงาดเป็นศูนย์กลางราคาอ้างอิงคู่ระบบตลาดซื้อขายล่วงหน้าของประเทศผู้ซื้อทั่วโลก

0
37

“เกษตรฯ”เร่งผลักดันจัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบจริงยางพาราโมเดลใหม่ไฮบริด ดันไทยผงาดเป็นศูนย์กลางราคาอ้างอิงคู่ระบบตลาดซื้อขายล่วงหน้าของประเทศผู้ซื้อทั่วโลก
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางและรักษาเสถียรภาพราคายาง พร้อมด้วย นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย นายกุลเดช พัวพัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าและการลงทุน นายสุนทร รักษ์รงค์ กรรมการการยางฯ ตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง ร่วมกันประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2563 (25 พย. 63) ณ ห้องประชุมรัษฎา การยางแห่งประเทศไทย โดยมีประเด็นหลักในการติดตามสถานการณ์ยางพารา เดือนพฤศจิกายน 2563 และคาดการณ์ราคายางพารา เดือนธันวาคม 2563,
การขับเคลื่อนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ,
โครงการชะลอการขายยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางนำร่องเขตภาคเหนือ
ซึ่งเริ่มเดินหน้าตั้งแต่วันที่25พ.ย.เป็นวันแรกและการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาราคายางผันผวน
โดยเฉพาะประเด็นสำคัญคือการจัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบจริง (THAICOM)เป็นรูปแบบไฮบริดคือซื้อขายล่วงหน้าแบบตลาดFutureและซื้อขายส่งมอบจริงซึ่งจะตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาราคายางพาราอย่างแท้จริง สร้างอำนาจต่อรองและการเป็นผู้เล่นระดับโลกด้านยางพาราของไทย ในฐานะผู้ส่งออกยางพาราอันดับ 1 ของโลก โดยมอบหมายให้กยท.และคณะทำงานสรุปผลการศึกษารูปแบบ โครงสร้างและการบริหารจัดการรวมทั้งขั้นตอนการจัดตั้งเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป