รมช.มนัญญาเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตินโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ.หนองฉาง รมช.มนัญญา เปิดโครงการสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกษตรกรในอำเภอหนองฉาง อุทัยธานีเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

0
36

ข่าว รมช.มนัญญาเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตินโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ.หนองฉาง
รมช.มนัญญา เปิดโครงการสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกษตรกรในอำเภอหนองฉาง อุทัยธานีเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวันที่ 2 ของจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร และประชาชน ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี และมอบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 คน ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และชมสินค้าและผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่อง น้ำพริกแมงดา น้ำพริกปลาร้าสับ น้ำพริกปลาแรดทรงเครื่องอบแห้ง ของกลุ่มบ้านสวนลูกแชมป์ สังกัดสหกรณ์การเมืองอุทัยธานี จำกัด ผักปลอดสารและผักอินทรีย์ ของกลุ่มสายใยเกษตรกร สังกัดสหกรณ์การเมืองอุทัยธานี จำกัด กลุ่มอาชีพหมอบ้านบ้าน ไม้ตาลดัดขา ซึ่งผลิตไม้ตาลดัดขา กะลาจากวัสดุธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และกลุ่มอาชีพมีด พร้า กะท้า ขวาน ได้จัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี 2554 ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือเกษตรกรรม อาทิ จอบ เสียม มีดเหรียญ ขวาน ไม้เท้า และไม้ตะพด เป็นต้น รวมทั้งได้พบปะผู้แทนเกษตรรุ่นใหม่ นางการุญรัตน์ แซ่ฟู หนึ่งในผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งมีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ในพื้นที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ปลูกผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์ มะระ มะเขือเทศ แตงกวา มะเขือเทศสีดา แตงร้าน มะระจีน และปลูกถั่วฝักยาวในพื้นที่ 10 ไร่

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินชมการแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพที่นำมาจำหน่ายในโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ของจังหวัดอุทัยธานี อาทิ ผักปลอดสาร ผักอินทรีย์ ข้าวสาร ไข่ไก่ ผลไม้ และอาหารแปรรูป เป็นต้น ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด ได้เปิดตัวร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างร้านค้าสหกรณ์ เครือข่ายเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการผลผลิต และสินค้าจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ เชื่อมโยงไปสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ภายใต้แนวคิด สดจากฟาร์มถึงมือคุณ “Fresh From Farm” และเยี่ยมชมการสาธิตการผลิตถ้วยจานจากใบสัก ใบตอง กาบหมาก ของสหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด ซึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติทดแทนโฟม หรือวัสดุที่ย่อยสลายยาก เป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับสมาชิกสหกรณ์ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ไปสู่การดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมต่อไป

สำหรับ โครงการสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนงานนโยบายในการขับเคลื่อนพัฒนาการเกษตรของประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์มีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านการผลิต และด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบอาชีพการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนระบบกลไกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถของสถาบันเกษตรกร ในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้อย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ระบบสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถชองชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์ “สหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนอย่างยั่งยืน”
///////////////////////////////////
นายพชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี