“เสมา 3 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า 2563”

0
67

“เสมา 3 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า 2563”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 “วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า”โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการทุกหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เพื่อเป็น การน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิ คุณและแสดงความกตัญญูกตเว ทิตาต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ

รมช.ศธ.กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ “ วันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ บรรดาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือทุกหมู่เหล่าตลอดจนพสกนิกรชาวไทย ได้น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ กับทั้งเชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นราชสักการะ พระผู้พระราชทานกําเนิด ลูกเสือไทย “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454” โดยมีพระราชประสงค์เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติ ให้เป็นพลเมืองดี เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นสําคัญ ดั่งพระราชดํารัสที่ว่า “ข้าไม่ต้องการตําราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้นคือ เยาวชนที่เป็นสุภาพบุรษ ซื่อสัตย์สุจริต มีอุปนิสัย ใจคอดี”

ปัจจุบันได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า กิจการลูกเสือเป็นกระบวนการที่สําคัญ ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีด้วยระบบอย่างมีคุณค่าคือสร้างเยาวชนให้มีระเบียบวินัยรู้จักเสียสละ รู้จักพึ่งตนเอง บําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ เป็นการวาง ฐานอนาคตให้เกิดความแข็งแกร่งมั่นคง เป็นเกราะกําบังในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค หากเยาวชนปฏิบัติตนตามกฎและคําปฏิญาณของลูกเสืออย่างเคร่งครัด เปรียบเสมือนเครื่อง เตือนใจให้มุ่งมั่นต่อการทําความดี ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสมานฉันท์ และดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมที่จะให้การส่งเสริมสนับ สนุนกิจการลูกเสือด้วยความยินดี”

#ปรานี บุญยรัตน์ : ข่าว/ภาพ!!

#################################