กระทรวงเกษตรฯ พร้อมผลักดันความร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (24 พ.ย.63)

0
25

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมผลักดันความร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (24 พ.ย.63)

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) หารือร่วมกับนายอเล็กซานเดอร์ ซี เฟลด์แมน ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน (US- ASEAN Business Council : USABC) และคณะธุรกิจซึ่งเป็นผู้แทนบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา และหาแนวทางที่ภาคเอกชนสหรัฐอเมริกา สามารถสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ

ในการหารือครั้งนี้ผู้แทนจากประเทศไทยได้รับฟังแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมเกษตรในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาศึกษา ปรับใช้และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในการควบคุมคุณภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการผลักดันเกษตร 4.0 พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือกับนานาประเทศในการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ทั้งนี้เสนอขอการสนับสนุน
ให้ไทยเป็นฐานการผลิต
Plant Based Food อีกด้วย