พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ตรวจเข็มร้านค้าเข้าร่วมโครงการ“คนละครึ่ง”ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

0
71

พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ตรวจเข็มร้านค้าเข้าร่วมโครงการ“คนละครึ่ง”ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” เพื่อกำกับดูแล และแจ้งประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ และให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ โดยมีการเข้มงวดกวดขัน ร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” และร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ด้วย โดยเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ “คนละครึ่ง” และให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจากการใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จนอาจส่งผลให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน
จากการออกตรวจสอบที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ยังไม่พบร้านค้าที่มีพฤติกรรมการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างใด โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทราบในกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคา จะมีความผิดตาม พรบ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 และโทษตามมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และหากร้านค้าใดฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า โดยไม่มีเหตุอันสมควร อาจเข้าข่ายจงใจทำให้ราคาสูงเกินสมควร จะมีความผิดตาม มาตรา 29 และโทษตามมาตรา 41 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าหรือบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบ หากพบการกระทำความผิด จะได้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป