#พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

0
49

#พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
โดยมี #พระเดชพระคุณพระเทพปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ #นายปรีชา_เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วยรองนายกหล่ากาชาติ นายอำเภอตากฟ้า พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓
มติที่ ๕๗๓/๒๕๖๓
——————————
ดังนั้น เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพี่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า มหาเถรสมาคม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม

โดยกำหนด วัน และเวลา การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ดังนี้….

– ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
– ครั้งที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
➡️ครั้งที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
– ครั้งที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
– ครั้งที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ พระอุโบสถวัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์