ตลาดท่าลาว ตลาดวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านเลือกเปิดอย่างเป็นทางการ

0
45
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ตลาดท่าลาว ตลาดวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านเลือกเปิดอย่างเป็นทางการ # มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือชุมชนลาวเวียงบ้านเลือกโพธาราม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้งานวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคี สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายนพรัตน์
รัตนพานิช
นายอำเภอโพธารามเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านเลือก “ตลาดท่าลาว” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ
นายประสาท
พุมมาจันทร์ ประธานคณะกรรมการบริหารตลาดท่าลาว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตลาดวัฒนธรรมลาวเวียงท่าลาว นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และคณะผู้บริหาร คณะทำงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเลือก กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี จากนั้นประธานได้ลั่นฆ้อง และตัดริบบิ้นเปิดตลาดวัฒนธรรมท่าลาว และเดินทักทาย เที่ยวชมตลาดท่าลาว ซึ่งตลาดท่าลาวเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านเลือก วัดโบสถ์ และการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ภาตใต้โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคีในพื้นที่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธ์ลาวเวียง ตำบลบ้านเลือก
คำว่า “ท่าเป็นคำเรียกตลาดของชาวลาวเวียงบ้านเลือก ดังนั้น ท่าลาวจึงหมายถึง ตลาดของชาวลาวเวียง โดยมีคำขวัญของตลาดว่า”ลาวฮ่าว ลางเฮ็ด” ซึ่งหมายถึง ลาวขยันลาวทำ มีตราสัญลักษณ์เป็นรูปม้าศึก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อตำบล เดิมตำบลบ้านเลือกมีชื่อว่าบ้านเลือกม้า ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการคัดเลือกม้าที่บริเวณวัดบ้านเลือกในปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ในราชการทหาร ต่อมาคำว่าม้า ได้หายไปเหลือแต่คำว่าบ้านเลือก ตลาดท่าลาวมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นบ้านและภูมิปัญญาของชาวลาวเวียง มีแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชาวลาวเวียง โดยจะเปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 17.00 น. ซึ่งตลาดวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านเลือก “ตลาดท่าลาว” จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวลาวเวียงที่งดงาม มีเสน่ห์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชน อันจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนต่อไป
ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

สุรพันธ์ ตันกำเนิด
สุเทพ นิ่มนวล
ศุนย์ข่าวจังหวัดราชบุรี. รายงาน