อยุธยา – ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น อ.ท่าเรือ

0
63

อยุธยา – ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น อ.ท่าเรือ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 น. ที่หอประชุมจามจุรี โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสันต์ สร้อยแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยากรประจำโครงการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากเทศบาลตำบลท่าหลวง เทศบาลตำบลท่าเรือ อบต.ท่าหลวง อบต.จำปา จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการ
ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งในส่วนของจิตอาสาภัยพิบัติ นั้น เป็นกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าตรวจเตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้จัดให้มีโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา