การประชุมวิชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้ชีวิตปลอดภัยจากยาเสพติด

0
51

 งานวิชาการสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัยทุกคนสร้างได้ 

การประชุมวิชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้ชีวิตปลอดภัยจากยาเสพติด

ร่วมจัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงาน ป.ป.ส. และ สสส

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

 

ข่าว #1/5 งานวิชาการสร้างสรรค์ SAFE ZONE for All “พื้นที่ปลอดภัย” ทุกคนสร้างได้

 

 

สาระสำคัญ รวมพลังภาคีวิชาการ ยุติธรรม สาธารณสุข สถานศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน สร้างพื้นที่ปลอดภัย 

สาระสำคัญ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมฐานความรู้ต่อการเสพติดด้วยนโยบายทางเลือกและแนวปฏิบัติใหม่

 

งานวิชาการสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัยทุกคนสร้างได้ ร่วมจัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งหวังที่จะถ่ายทอดนโยบายทางเลือกและแนวปฏิบัติรูปแบบใหม่ของการป้องกัน บำบัดรักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต่างบริบททั้งบริบทวิชาการ บริบทยุติธรรม บริบทสาธารณสุข บริบทสถานศึกษา บริบทท้องถิ่นชุมชน และบริบทของสื่อมวลชน ตลอดจนเชื่อมโยง-สร้างความรู้จัก-สร้างเครือข่ายองค์กรและบุคลากรที่ทำงานด้านยาเสพติด เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมฐานความรู้ต่อปัญหาการเสพติดทั้งติดสาร ติดพฤติกรรม ติดเงิน และติดสุข

 

งานวิชาการสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัยทุกคนสร้างได้ ประกอบด้วย บรรยายพิเศษ SAVE ZONE NO NEW FACE โดย เลขาธิการ ป.ป.ส. เสวนาพื้นที่ปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด (กฎหมายปลดล็อก ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ คลินิกกัญชาทางการแพทย์) เสวนาพื้นที่ปลอดภัยในระบบยุติธรรม (การดูแลผู้มีปัญหายาเสพติดในสถานพินิจ คุมประพฤติ ศาลอาญา เรือนจำ) เสวนาพื้นที่ปลอดภัยในระบบสาธารณสุข (การดูแลผู้ป่วยเสพติดในโรงพยาบาลระดับชุมชนและระดับอำเภอ) เสวนาพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา (การปลูกฝังทักษะสมองในศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียน) เสวนาพื้นที่ปลอดภัยในเนื้อหาข่าว ศึกษาดูงานพื้นที่ปลอดภัยใน 3 ชุมชนต้นแบบ (บ้านดงจันทร์ บ้านหัวแท เทศบาลพลายชุมชน) ของจังหวัดพิษณุโลก บูธนิทรรศการจากองค์กรภาครัฐและภาควิชาการ รวมถึงการร่วมออกแบบมาตรการที่สร้างสรรค์เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยจากการเสพติด 

 

งานวิชาการสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัยทุกคนสร้างได้ กำหนดผู้เข้าร่วมงานเป้าหมายคือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และลดอันตรายจากการเสพติดในภาครัฐและภาคประชาสังคม ราว 300 คน จาก 18 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ครอบคลุม 6 พื้นที่/settings ได้แก่ พื้นที่การใช้พืชเสพติด พื้นที่ระบบยุติธรรม พื้นที่ระบบสาธารณสุข พื้นที่สถานศึกษา พื้นที่สื่อข่าว และพื้นที่ชุมชน โดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวังคือ มีภาคีเครือข่ายของคนทำงานด้านป้องกันการเสพติด และมีมาตรการที่สร้างสรรค์เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยจากการเสพติดซึ่งออกแบบร่วมกันของผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสร้างสรรค์ Safe Zone for All พื้นที่ภาคเหนือก่อนจะเผยแพร่ในระดับประเทศในงานประชุมวิชาการสารเสพติดแห่งชาติในปี พ.ศ. 2564 ต่อไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มน. 055-967-444

ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มช. 052-010-401

ภาคประชาสังคม 089-1911011 (วัชรพงษ์ พุ่มชื่น)

  •