รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด

0
26

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและงบประมาณ ณ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายยงยุทธ สีสัตย์ซื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย