บริษัทไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชการที่ 9

0
49

บริษัทไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชการที่ 9
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดยนายวุฒิพงษ์ เนตรวิชัย หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสายส่งน่าน พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชการที่ 9 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีนายจำนงค์ สมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ เป็นศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสามารถให้เด็กนักเรียน,ผู้ที่สนใจจากภายนอกและผู้ปกครองได้มาเรียนรู้ โดยมีกิจกรรม การปลูกพืชผักสวนครัว การเพาะเห็ดนางฟ้าและการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ โดยเด็กนักเรียนสามารถลงมือปฎิบัติงานได้จริง กิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือชุมชุนบ้านดอนแท่น หมู่ที่ 14 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นำโดยนางชลทิชา จันคำ ผู้ใหญ่บ้าน,ทีมสภาชุมชนน่าอยู่บ้านดอนแท่น ,กลุ่มสัมมาอาชีพ,อสม. ,ชมรมผู้ปกครองนักเรียนและชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ โดยศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ นอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียนแล้ว ยังสามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับอำเวียงสา พร้อมทั้งเป็นที่ศึกษาดูงานให้กับผู้ที่สนใจในพื้นที่อำเภอเวียงสา ได้เข้ามาเรียนรู้และศึกษาดูงานอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งทางบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณเพื่อต่อยอดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชการที่ 9 ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ เพื่อเป็นการเพิ่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชนต่อไป
/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน