“รองเลขาธิการ กช.เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี 2563 สมาคมโรงเรียนนอกระบบ!!

0
42

“รองเลขาธิการ กช.เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี 2563 สมาคมโรงเรียนนอกระบบ!!

ว้นที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี 2563 สมาคมการบริบาล (ประเทศไทย) และสมาคมเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า (ประเทศไทย) นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) โดยมี ดร.พีรศักดิ์  รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) นายกสมาคมต่างๆ คณะกรรมการ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบเข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นายธฤติ กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดการประชุมว่า วันนี้เป็นครั้งแรก ที่ตนได้มาร่วมงานของเอกชนนอกระบบ ตั้งแต่ได้รับมอบหมายงานจากเลขาธิการ กช. ให้ดูแลโรงเรียนนอกระบบ แต่ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสในการติดต่อ พูดคุย กับ นายกสมาคม ฯ ทำงานร่วมกันตลอดเวลา  สช.ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาเอกชนนอกระบบ ซึ่งทางโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ทั่วประเทศ  สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน  ทั้งทางด้านวิชาชีพ วิชาการ  กีฬา ทักษะต่าง ๆ  และที่สำคัญ คือ เป็นการจัดการศึกษา ที่สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ทุกช่วงวัย ขอให้ร่วมกันพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติต่อไปตามปณิธานของการศึกษาไทยต่อไป!!

#กรรณิกา พันธ์คลอง : ข่าว ประชาสัมพันธ์ สช.
นงลักษณ์ โพธิ์ศรี : ถ่ายภาพ!!

###############################