นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย

0
80

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย    พร้อมด้วยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสำราญ จินดาผล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายประเสริฐ ทองสมบูรณ์ รักษาราชการประมงจังหวัดภูเก็ต นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งมังกร และปลาทะเลหลากชนิดในกระชัง และกิจกรรมการท่องเที่ยวกินอาหารทะเลสดบนแพปลา ของนายปวริศ ราชรักษ์ หรือที่รู้จักในนาม โกปาน ณ แพปลากลางอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และชาวประมงพื้นบ้านในท้องที่ต้อนรับ โดยจะมีการผลักดันเชื่อมโยงกับงานวิจัยและพัฒนาผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) และงานวิจัยในการเพาะพันธุ์เพาะเลี้ยงกุ้งมังกร และการพัฒนากุ้งมังกรเป็นสินค้า Brand Ambassidor ของจังหวัดภูเก็ต และการสร้าง Model เกษตรท่องเที่ยวใหม่ของภูเก็ต เชื่อมโยงโครงการ Fisherman village resort ก่อนขยายผลไปทั่วประเทศ

ในการนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีและคณะได้ชิมผลผลิตสดๆ จากทะเล ทั้งกุ้งมังกรและปลาทะเลหลากชนิด ทั้งนี้นายอลงกรณ์และคณะได้ปล่อยพันธุ์กุ้งมังกรในพื้นที่เขตอนุรักษ์กุ้งมังกร บริเวณเกาะทะนาน ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 50,000 ตัว และพ่อแม่พันธุ์ขนาดใหญ่จำนวน 2 ตัว เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอีกทาง