ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่สุโขทัยด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด

0
54

ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่สุโขทัยด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายยงยุทธ สีสัตย์ซื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า และเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เป็นวิทยากรบรรยาย ขั้นตอน วิธีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่ยื่นคำของบประมาณจากโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 46 แปลง ณ อาคารฝึกอบรมเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นทางเลือก และส่งเสริมพัฒนาองค์กรกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายยงยุทธ สีสัตย์ซื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า และเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เป็นวิทยากรบรรยายขั้นตอน วิธีการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่ยื่นคำของบประมาณจากโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 46 แปลง ณ อาคารฝึกอบรมเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นทางเลือกในการกำหนดรูปแบบธุรกิจนิติบุคคล และส่งเสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น