อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

0
61

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
วันที่ 27 เดือนตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณวัดป่ายางทอง ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายสินธพ โมรีรัตน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พันเอก(พิเศษ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร้อยตำรวจตรีหญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอบางปะหัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ที่ได้มาจากการดำเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า และสร้างความตระหนักต่ออนุชนคนรุ่นใหม่ให้การอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ
นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเกิดมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การใช้พลังงานต่างๆ การสูญเสียพื้นที่สีเขียวทางการเกษตรกรรม เพื่อนำมาเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับโลก ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงแม้จะไม่มีพื้นที่ป่าไม้ แต่จังหวัดฯได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงได้มีนโยบายและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการปลูกตันไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเมื่อปลูกต้นไม้แล้ว สิ่งสำคัญคือการดูแลบำรุงต้นไม้และสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา รวมทั้งการไม่ทิ้งขยะและขอเชิญชวนร่วมเป็นจิตอาสาทำความดีได้ตลอดเวลาในชีวิตประจำวัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ พ. ศ. 2563 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ที่ได้มาจากการดำเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า และสร้างความตระหนักต่ออนุชนคนรุ่นใหม่ให้การอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจําปีของชาติ และต่อมาได้กำหนดชื่อเป็น “วันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ” เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 เป็นต้นมา
Cr. ภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา