a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

เกษตรกร ชาวสวนลำไย เฮ ! “ธรรมนัส” ลุยมอบเงินเยียวยา และ มอบ สปก. 4-01 จ.แพร่ และลำปาง ย้ำเร่งช่วยเหลือให้มีที่ทำกิน และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 

วันนี้(25 ต.ค.2563)​ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่พี่น้องเกษตรกร พร้อมมอบเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS (กอเปา) จ.แพร่ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีความต้องการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และต้องการให้มีการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ปรับปรุงทรัพยากร และปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

โดยวันนี้การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 60 ราย 107 แปลง เนื้อที่ 610 ไร่ โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเข้ามาดูแลและส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างครบวงจร เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ สร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยกระดับคุณภาพของเกษตรกรเป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาล ในการเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่เกษตรกร

นอกจากนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ไปเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จำนวน 30 ราย 32 แปลง เนื้อที่ 160-0-51 ไร่ และมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรอำเภอเมือง และอำเภอเกาะคา จำนวน 12 รายดินดี แก่พี่น้องเกษตรกร พร้อมมอบเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง (ส.ป.ก. ลำปาง) มีพื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดิน ประมาณ 284,055 ไร่ และดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว แบ่งเป็น พื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 37,582 ราย 54,893 แปลง เนื้อที่ 252,668 ไร่ และพื้นที่ที่อยู่อาศัย จำนวน 2,008 ราย 2,102 แปลง เนื้อที่ 1,376 ไร่

จากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัส ยังเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจฝายแม่วังบ้านไร่ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ด้วยโดยกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ในช่วงหน้าแล้ง ฝนทิ้งช่วง ทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร และการอุปโภค-บริโภค จึงได้ลงตรวจพื้นที่พร้อมรับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกร เพื่อพิจารณาการสร้างฝายแม่วังบ้านไร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป