โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 นายแพทย์บุญชนะ เพชรพลอยงาม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ได้จัดการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

0
133

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 นายแพทย์บุญชนะ เพชรพลอยงาม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ได้จัดการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมและวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการปฎิบัติงาน ตลอดจนลดอัตราเสี่ยงต่อาการเกิดอัคคีภัย โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ , งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์,งานป้องกันสาธารณภัยเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นต้น