a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ทำMOUกับโรงเรียนสวนกุหลาบฯพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
เมื่อเวลา 10.00 น. วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 มีพิธีลงนามความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัติ ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องประชุม 72 พรรษา โดยมีผู้ลงนามข้อตกลง ประกอบด้วย ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รศ.ดร.ทินพันธ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ นายอภิรักษ์ อุ่นใจ ผอ.รร.สวนกุหลาบฯ และนายเทวินทร์ ศรีวารี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีนักเรียนซึ่งเป็นนักกีฬาเข้าร่วมพิธีประมาณ 100 คน ผู้ฝึกสอน 12 คน นักศึกษาฝึกสอน 7 คนและครูอาจารย์ 10 คน
ทั้งนี้ม.ราชภัฏนครสวรรค์ มีสาขาวิทยาศาสตร์และการกีฬา ซึ่งสามารถส่งเสริมด้านสมรรถภาพและสุขภาพ โดยนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและกีฬาไปพร้อมๆ กัน โดยนักเรียนที่รับทุนสามารถรับทุนการศึกษาจนเรียนจบระดับปริญญาตรีได้เลย
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้อนุมัติงบประมาณในการสร้างหอพักนักกีฬาอีกด้วย จึงนับเป็นเรื่องดีที่สถาบันระดับอุดมศึกษาได้มีส่วนร่วมพัฒนานักเรียนนักกีฬาในท้องถิ่นซึ่งอาจต่อยอดจนถึงระดับประเทศต่อไป