โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทำความสะอาดวัด ด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

0
63

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทำความสะอาดวัด ด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ ประชาชนจิตอาสาและชุมชน ร่วมกันทำกิจกรรม ทำความสะอาดวัด โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง และชุมชนหัวเมืองพัฒนา โดยร่วมกันทำความสะอาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีทัศนียภาพที่สวยงามและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

ในการนี้มีการร่วมกันรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ โฟม การคัดแยกขยะ โดยใช้หลัก 3Rs สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการลดการใช้ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสุขอนามัยที่ดี และร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก